Καταστατικό ΣΥ.ΜΟ.ΣΚΑ

<<

ΣΥ.ΜΟ.ΣΚΑ

Άβαταρ μέλους

Διαχειριστής

Όνομα:
ΣΥ.ΜΟ.ΣΚΑ

Τοποθεσία: Σκαλάνι

Δημοσιεύσεις: 386

Εγγραφή:
22/04/11, 21:52

Δημοσίευση 14/09/11, 18:43

#16

Καταστατικό ΣΥ.ΜΟ.ΣΚΑ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΡΘΡΟ 16°
 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί και διαχειρίζεται τις υποθέσεις του Σωματείου και κατευθύνει τη δράση αυτού στην επιδίωξη και πραγματοποίηση των στο άρθρο 2 του παρόντος, σκοπών. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο:
  α) Επιμελείται και διαχειρίζεται τις υποθέσεις και την περιουσία του Σωματείου και φροντίζει για την καλή συντήρηση και αξιοποίηση αυτής.
  β) Ενοικιάζει κατάλληλους χώρους, για τη στέγαση των γραφείων του Σωματείου και την άσκηση των λειτουργιών αυτού.
  γ) Προσλαμβάνει το απαραίτητο υπαλληλικό προσωπικό και απολύει αυτό, καθώς και τους νομικούς, οικονομικούς και άλλους ειδικούς συμβούλους και συνεργάτες και καθορίζει τις αποδοχές, αμοιβές και αντιμισθίες αυτών.
  δ) Καταρτίζει τους ετήσιους προϋπολογισμούς, ισολογισμούς και απολογισμούς διαχείρισης και υποβάλλει αυτούς, με προηγούμενο έλεγχο από την Ελεγκτική Επιτροπή, στη Γενική Συνέλευση για την έγκριση αυτών. Τους ισολογισμούς συνοδεύει έγγραφη λογοδοσία για τη γενική δράση του Διοικητικού Συμβουλίου
  ε) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις και καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αυτών.
  στ) Αποφασίζει για την άσκηση αγωγών και προσφυγών για την περιφρούρηση των συμφερόντων του Σωματείου ή για την απόκρουση τέτοιων αγωγών, στρεφόμενων κατ' αυτής και για κάθε ένδικο μέσο ή παραίτηση από αυτό και για κάθε δικαιοπραξία που αφορά στα συμφέροντα του Σωματείου, περιλαμβανομένων και των συλλογικών συμβάσεων εργασίας.
  ζ) Καθορίζει το ποσό του δικαιώματος εγγραφής των μελών, την υποχρεωτική συνδρομή, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση των μελών.
 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με συγκεκριμένες αποφάσεις που υπόκεινται σε ανάκληση, να μεταβιβάζει ορισμένες από τις παραπάνω αρμοδιότητες του σε επιτροπή από τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία.
 3. Οι υπηρεσίες του κάθε μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και του Προέδρου αυτού, είναι τιμητικές και παρέχονται χωρίς αμοιβή. Δικαιολογούνται μόνο έξοδα κίνησης, παράστασης και οδοιπορικά, που αποφασίζονται από τη Γενική Συνέλευση και αναγράφονται στον προϋπολογισμό του έτους της πραγματοποίησης τους.
Σύλλογος Μοτοσυκλετιστών Σκαλανίου
Κανόνες λειτουργίας και όροι χρήσης του Φόρουμ
<<

ΣΥ.ΜΟ.ΣΚΑ

Άβαταρ μέλους

Διαχειριστής

Όνομα:
ΣΥ.ΜΟ.ΣΚΑ

Τοποθεσία: Σκαλάνι

Δημοσιεύσεις: 386

Εγγραφή:
22/04/11, 21:52

Δημοσίευση 14/09/11, 18:47

#17

Καταστατικό ΣΥ.ΜΟ.ΣΚΑ

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ

ΑΡΘΡΟ 17°
 1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, συγκαλεί αυτό σε συνεδρίαση, υπογράφοντας μαζί με το Γενικό Γραμματέα τις προσκλήσεις, προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις αυτού. Εισηγείται σε συνεργασία με το Γενικό Γραμματέα τα θέματα προς συζήτηση και προΐσταται γενικά του Σωματείου.
 2. Εκτελεί σε συνεργασία με το Γενικό Γραμματέα τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης.
 3. Εκπροσωπεί το Σωματείο σε κάθε Αρχή Κρατική, Δημοτική, Κοινοτική, τις Τράπεζες και κάθε φύσης οργανισμούς και νομικά πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου ή φυσικά πρόσωπα, στις μεταξύ του Σωματείου και αυτών πάσης φύσεως σχέσεις.
 4. Συνάπτει μαζί με το Γενικό Γραμματέα, έγκυρες συμβάσεις και συμφωνίες, στο όνομα του Σωματείου, σε εκτέλεση αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο και εκπροσωπεί
 5. Δέχεται και ασκεί αγωγές, ένδικα μέσα κάθε είδους ή παραιτείται από τέτοια ένδικα μέσα ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, για κάθε υπόθεση ή δίκη που γίνεται στο όνομα του Σωματείου, το οποίο εκπροσωπεί δικαστικά και διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους.
 6. Υπογράφει μαζί με το Γενικό Γραμματέα όλα τα εξερχόμενα έγγραφα του Σωματείου και κάθε εντολή προς πληρωμή, χρηματικά εντάλματα ή επιταγές.
 7. Επιβλέπει την πιστή τήρηση του καταστατικού, την οργάνωση και καλή λειτουργία του Σωματείου και ασκεί έλεγχο σε όλα τα υπηρεσιακά όργανα και τον Ταμία στη διαχείριση του.
 8. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του ο Πρόεδρος σε όλα τα παραπάνω καθήκοντα του, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο.
Σύλλογος Μοτοσυκλετιστών Σκαλανίου
Κανόνες λειτουργίας και όροι χρήσης του Φόρουμ
<<

ΣΥ.ΜΟ.ΣΚΑ

Άβαταρ μέλους

Διαχειριστής

Όνομα:
ΣΥ.ΜΟ.ΣΚΑ

Τοποθεσία: Σκαλάνι

Δημοσιεύσεις: 386

Εγγραφή:
22/04/11, 21:52

Δημοσίευση 14/09/11, 19:00

#18

Καταστατικό ΣΥ.ΜΟ.ΣΚΑ

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

ΑΡΘΡΟ 18°
 1. Ο Γενικός Γραμματέας παρακολουθεί και ελέγχει την καλή λειτουργία των γραφείων και υπηρεσιών του Σωματείου, την κανονική και απρόσκοπτη διεξαγωγή της αλληλογραφίας, την τήρηση των πρακτικών των συλλογικών οργάνων του Σωματείου, την ταξινόμηση και διαφύλαξη των εγγράφων, των πρακτικών και εντύπων, σε κατάλληλο αρχείο και γενικά προΐσταται του γραφειακού μηχανισμού του Σωματείου και συμπαρίσταται με τον Πρόεδρο στα διαβήματα και παραστάσεις στις αρχές, για θέματα που αναφέρονται στους σκοπούς και στις επιδιώξεις του Σωματείου.
 2. Προσυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τις προσκλήσεις για τις συνεδριάσεις των καταστατικών οργάνων, όλα τα εξερχόμενα έγγραφα, τα εντάλματα πληρωμής, τις εντολές και επιταγές και συνεργάζεται μαζί του, στη μελέτη, διαχείριση και αντιμετώπιση των υποθέσεων του Σωματείου και στη σύνταξη της έκθεσης για τη δράση της Διοίκησης, την οποία εισάγει στο Διοικητικό Συμβούλιο για έγκριση και εν συνεχεία εισηγείται την έκθεση αυτήν στη Γενική Συνέλευση.
 3. Σε περίπτωση κωλύματος του ή απουσίας του, αναπληρώνεται προσωρινά στα καθήκοντα του από Σύμβουλο που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.
Σύλλογος Μοτοσυκλετιστών Σκαλανίου
Κανόνες λειτουργίας και όροι χρήσης του Φόρουμ
<<

ΣΥ.ΜΟ.ΣΚΑ

Άβαταρ μέλους

Διαχειριστής

Όνομα:
ΣΥ.ΜΟ.ΣΚΑ

Τοποθεσία: Σκαλάνι

Δημοσιεύσεις: 386

Εγγραφή:
22/04/11, 21:52

Δημοσίευση 14/09/11, 19:04

#19

Καταστατικό ΣΥ.ΜΟ.ΣΚΑ

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ

ΑΡΘΡΟ 19°
 1. Ο Ταμίας φροντίζει τα οικονομικά θέματα του Σωματείου, παρακολουθεί την πραγματοποίηση των εσόδων και εποπτεύει την καλή λειτουργία της λογιστικής υπηρεσίας, την ενημερότητα των λογιστικών βιβλίων και εγγράφων, των εισπράξεων και πληρωμών. Ειδικότερα ο Ταμίας:
  α. Προσυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τα γραμμάτια είσπραξης, ενεργεί κάθε πληρωμή που αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με εντολές και εντάλματα που φέρουν την υπογραφή του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα. Τα γραμμάτια είσπραξης αριθμούνται και θεωρούνται από τον Πρόεδρο της Ελεγκτικής Επιτροπής ή το νόμιμο αναπληρωτή του πριν τη χρησιμοποίηση τους.
  β. Φροντίζει για την άμεση κατάθεση σε λογαριασμό Ταμιευτηρίου ή όψεως, στο όνομα του Σωματείου , σε Τράπεζες που έχει αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο και την ανάληψη χρημάτων από αυτές, με εντολές ή επιταγές του Σωματείου που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα και εκδίδονται στο όνομα του Ταμία, ο οποίος υποχρεούται να διαθέτει τα εισπραττόμενα ποσά, σύμφωνα με τις διδόμενες σ' αυτόν εντολές και είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε διαχειριστική ανωμαλία ή έλλειμμα.
  γ. Συντάσσει τακτικά κάθε μήνα, κατάσταση εσόδων και εξόδων, υποβάλει αυτήν στο Διοικητικό Συμβούλιο και παρακολουθεί την κανονική και εμπρόθεσμη είσπραξη των εσόδων και πόρων του Σωματείου.
  δ. Επιμελείται σε συνεργασία με τον Πρόεδρο του Σωματείου και το Γενικό Γραμματέα, για την έγκαιρη σύνταξη του προϋπολογισμού κάθε ημερολογιακής χρήσης, παρακολουθεί και ελέγχει την ταμειακή ενημερότητα των μελών και υποβάλει στο Διοικητικό Συμβούλιο πίνακα, εκείνων που καθυστερούν τις υποχρεωτικές συνδρομές και άλλες εισφορές προς το Σωματείο.
  ε. Φροντίζει και επιμελείται για την ασφαλή διατήρηση και φύλαξη των λογιστικών βιβλίων και όλων των παραστατικών εγγράφων, αξιών, χρηματογράφων και γενικά των παραστατικών αξιών, τίτλων καθώς και του διαθέσιμου χρηματικού υπολοίπου.
  στ. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να ορίζεται χρηματικό ποσό στα χέρια του Ταμία, για την αντιμετώπιση επειγόντων και απρόβλεπτων μικροεξόδων και δαπανών του Σωματείου.
  ζ. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, ο Ταμίας αναπληρώνεται στα καθήκοντα του από Σύμβουλο που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.
Σύλλογος Μοτοσυκλετιστών Σκαλανίου
Κανόνες λειτουργίας και όροι χρήσης του Φόρουμ
<<

ΣΥ.ΜΟ.ΣΚΑ

Άβαταρ μέλους

Διαχειριστής

Όνομα:
ΣΥ.ΜΟ.ΣΚΑ

Τοποθεσία: Σκαλάνι

Δημοσιεύσεις: 386

Εγγραφή:
22/04/11, 21:52

Δημοσίευση 14/09/11, 19:06

#20

Καταστατικό ΣΥ.ΜΟ.ΣΚΑ

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΡΘΡΟ 20°
 1. Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη και εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο και με θητεία ίδια με του Διοικητικού Συμβουλίου και είναι δηλαδή, τριετής.
 2. Η Ελεγκτική Επιτροπή, μόλις εκλεγεί συγκροτείται σε σώμα και με μυστική ψηφοφορία εκλέγει τον Πρόεδρο της, ο οποίος καλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις και όλο το έργο της.
 3. Έργο της Ελεγκτικής Επιτροπής είναι ο αδιάκοπος και συστηματικός έλεγχος και παρακολούθηση της διαχείρισης των οικονομικών του Σωματείου.
 4. Η Ελεγκτική Επιτροπή ασκεί τα καθήκοντα της συλλογικά και κατά την εκτέλεση του έργου της έχει απόλυτη πρωτοβουλία έρευνας και ελέγχου. το Διοικητικό Συμβούλιο, ο Γενικός Γραμματέας, ο Ταμίας και όλα τα διοικητικά, λογιστικά και διαχειριστικά βιβλία και στοιχεία που τηρούνται και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ή έγγραφο, που η Ελεγκτική Επιτροπή κρίνει χρήσιμο για την άσκηση του ελέγχου της.
 5. Ένα μήνα τουλάχιστον προ της συνόδου της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η Ελεγκτική Επιτροπή επιλαμβάνεται του έργου του καθολικού ελέγχου της οικονομικής διαχείρισης του χρόνου που έληξε και συντάσσει και υποβάλει την έκθεση της προς το Διοικητικό Συμβούλιο δέκα ήμερες τουλάχιστον πριν τη Συνέλευση.
 6. Η Ελεγκτική Επιτροπή, με βάση τα παραπάνω στοιχεία και τον ισολογισμό και απολογισμό, που έγκαιρα θέτει στη διάθεση της το Δ.Σ, συντάσσει την έκθεση της που πρέπει να είναι αιτιολογημένη, σαφής, με παρατηρήσεις, πορίσματα, συμπεράσματα και προτάσεις, αναφορικά με τα αποτελέσματα της υπό κρίση διαχειριστικής περιόδου. Την έκθεση αυτήν υποβάλει στη Γενική Συνέλευση.
 7. Ο έλεγχος των βιβλίων και στοιχείων γίνεται από την Ελεγκτική Επιτροπή εντός των γραφείων του Σωματείου και απαγορεύεται η εξαγωγή και απομάκρυνση αυτών, εκτός των γραφείων του Σωματείου.
 8. Η Ελεγκτική Επιτροπή συνέρχεται έκτακτα όποτε το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή τα δύο από τα μέλη της ή το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου. Η αίτηση υποβάλλεται στον Πρόεδρο της Ελεγκτικής Επιτροπής και πρέπει να αναφέρει τα προς συζήτηση θέματα. Ο Πρόεδρος της την συγκαλεί μέσα σε πέντε ημέρες από την υποβολή της αίτησης με θέματα συζήτησης αυτά που αναγράφονται στην αίτηση. Αν ο Πρόεδρος της δεν τη συγκαλέσει μέσα στην πιο πάνω προθεσμία, τότε συγκαλείται από αυτούς που έχουν κάνει την αίτηση. Σε κάθε έκτακτη σύγκληση της Ελεγκτικής Επιτροπής, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να παρέχει κάθε στοιχείο που θα του ζητηθεί, όπως και κατά την τακτική σύγκληση της Ελεγκτικής Επιτροπής.
 9. Η Ελεγκτική Επιτροπή ευρίσκεται σε απαρτία, αν είναι παρόντα δύο μέλη της τουλάχιστον και οι αποφάσεις της λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.
 10. Μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής που απουσιάζει από δύο συνεχείς συνεδριάσεις, κηρύσσεται έκπτωτο και καλείται ο αναπληρωματικός σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο.
Σύλλογος Μοτοσυκλετιστών Σκαλανίου
Κανόνες λειτουργίας και όροι χρήσης του Φόρουμ
<<

ΣΥ.ΜΟ.ΣΚΑ

Άβαταρ μέλους

Διαχειριστής

Όνομα:
ΣΥ.ΜΟ.ΣΚΑ

Τοποθεσία: Σκαλάνι

Δημοσιεύσεις: 386

Εγγραφή:
22/04/11, 21:52

Δημοσίευση 14/09/11, 19:13

#21

Καταστατικό ΣΥ.ΜΟ.ΣΚΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΡΘΡΟ 21°
 1. Όταν η Γενική Συνέλευση πρόκειται να εκλέξει το Διοικητικό Συμβούλιο, την Ελεγκτική Επιτροπή, να αποφανθεί για ζητήματα εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, να εγκρίνει τη λογοδοσία αυτής, να τροποποιήσει το καταστατικό του Σωματείου, να αποφασίσει για τη διάλυση του και για κάθε άλλη περίπτωση που σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό απαιτείται μυστική ψηφοφορία, αυτή γίνεται με την εποπτεία και ευθύνη της Εφορευτικής Επιτροπής.
 2. Η Εφορευτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη και εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση πριν από κάθε ψηφοφορία για θέματα της προηγούμενης παραγράφου, και για την εκλογή αυτής εφαρμόζεται ανάλογα η διαδικασία και οι διατάξεις του άρθρου 14 του παρόντος, περί εκλογής Διοικητικού Συμβουλίου.
 3. Μαζί με τα τρία μέλη, εκλέγονται και ισάριθμα αναπληρωματικά που αντικαθιστούν το οποιοδήποτε κωλυόμενο ή αρνούμενο να εκτελέσει τις υποχρεώσεις του μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής. Οι υποψήφιοι μπαίνουν σε ενιαίο ψηφοδέλτιο, στο οποίο αναγράφονται τα ονόματα των υποψηφίων με αλφαβητική σειρά. Τότε εκλέγονται κατά σειρά σταυροδότησης, τρία τακτικά και δύο αναπληρωματικά μέλη. Οι σταυροί προτίμησης σε όλες τις περιπτώσεις είναι μέχρι δυο.
 4. Στην Εφορευτική Επιτροπή δεν μπορεί να είναι μέλος υποψήφιος για τα αξιώματα για τα οποία γίνονται οι εκλογές.
 5. Η Εφορευτική Επιτροπή ελέγχει πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας, τη γνησιότητα του αντιγράφου του μητρώου, βάσει του οποίου διεξάγεται η ψηφοφορία, το οποίο έχει υποχρέωση να της παραδώσει έγκαιρα το Διοικητικό Συμβούλιο.
 6. Η ψηφοφορία γίνεται πάντοτε με την επίδειξη της Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλου Δημόσιου Εγγράφου, από το οποίο προκύπτει η ταυτότητα του μέλους. Η Εφορευτική Επιτροπή τηρεί τα πρωτόκολλα ψηφοφορίας, χωριστά για κάθε εκλογή καταστατικών οργάνων. Στο τέλος της ψηφοφορίας κλείεται το κάθε πρωτόκολλο και υπογράφεται από την Εφορευτική Επιτροπή.
 7. Η Εφορευτική Επιτροπή φροντίζει για την τήρηση της τάξης κατά το χρόνο της ψηφοφορίας, ώστε να γίνεται αυτή κατά τρόπο ελεύθερο και ανεπηρέαστο, να εξασφαλίζει τη μυστικότητα της ψηφοφορίας, να απομακρύνει εκτός αιθούσης οποιονδήποτε μη ψηφοφόρο και να αποφασίζει για κάθε αμφισβήτηση ή ένσταση που θα προκύψει κατά την ψηφοφορία και τα συναφή με αυτά θέματα. Μπορεί να επιτρέψει την παρουσία υπηρεσιακών παραγόντων του Σωματείου για την επιβοήθηση του έργου του. Κάθε ψηφοφόρος έχει το δικαίωμα να σταυροδοτήσει τόσους υποψηφίους, όσα και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εφορευτικής Επιτροπής.
 8. Μετά το τέλος της ψηφοφορίας, η Εφορευτική Επιτροπή, αφού βεβαιωθεί ότι δεν υπάρχει άλλος υποψήφιος, ανοίγει την κάλπη και κάνει διαλογή των ψηφοδελτίων, τηρώντας πίνακα διαλογής και ανακηρύσσει τους εκλεγέντες και τους επιλαχόντες αναπληρωματικούς.
 9. Η Εφορευτική Επιτροπή, για την ψηφοφορία, τη διαλογή των ψήφων, την ανακήρυξη των επιτυχόντων, τις υποβληθείσες ενστάσεις, τις αποφάσεις της για κάθε θέμα που προέκυψε κατά τις εκλογές, συντάσσει σχετικό πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από όλα τα μέλη της και το δικαστικό αντιπρόσωπο.
Σύλλογος Μοτοσυκλετιστών Σκαλανίου
Κανόνες λειτουργίας και όροι χρήσης του Φόρουμ
<<

ΣΥ.ΜΟ.ΣΚΑ

Άβαταρ μέλους

Διαχειριστής

Όνομα:
ΣΥ.ΜΟ.ΣΚΑ

Τοποθεσία: Σκαλάνι

Δημοσιεύσεις: 386

Εγγραφή:
22/04/11, 21:52

Δημοσίευση 14/09/11, 19:16

#22

Καταστατικό ΣΥ.ΜΟ.ΣΚΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΟΡΟΙ

ΑΡΘΡΟ 22°
 1. Πόροι του Σωματείου είναι:
  α. Τα δικαιώματα εγγραφής και οι υποχρεωτικές συνδρομές των μελών.
  β. Τα εισοδήματα από την κινητή και ακίνητη περιουσία του Σωματείου.
  γ. Τα έσοδα από δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες, από διάφορες εκδηλώσεις και εορτές, καθώς και οι προαιρετικές εισφορές των μελών.
 2. Δεν επιτρέπεται η αποδοχή των δωρεών που γίνονται ανωνύμως.
 3. Η ετήσια διαχειριστική περίοδος (χρήση) του Σωματείου είναι αντίστοιχη με το ημερολογιακό έτος.
Σύλλογος Μοτοσυκλετιστών Σκαλανίου
Κανόνες λειτουργίας και όροι χρήσης του Φόρουμ
<<

ΣΥ.ΜΟ.ΣΚΑ

Άβαταρ μέλους

Διαχειριστής

Όνομα:
ΣΥ.ΜΟ.ΣΚΑ

Τοποθεσία: Σκαλάνι

Δημοσιεύσεις: 386

Εγγραφή:
22/04/11, 21:52

Δημοσίευση 14/09/11, 19:17

#23

Καταστατικό ΣΥ.ΜΟ.ΣΚΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤΒΙΒΛΙΑ

ΑΡΘΡΟ 23°
 1. Για την άρτια λειτουργία και τη νόμιμη διαχείριση των οικονομικών του Σωματείου, τηρούνται τα παρακάτω βιβλία:
  α. Βιβλίο μητρώου μελών, στο οποίο αναγράφονται με αριθμημένη σειρά, το ονοματεπώνυμο του μέλους, ο αριθμός δελτίου ταυτότητας, οι χρονολογίες εγγραφής του μέλους, καθώς και η ταμειακή ενημέρωση του.
  β. Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης.
  γ. Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
  δ. Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων της Ελεγκτικής Επιτροπής.
  ε. Βιβλίο Ταμείου, στο οποίο καταχωρούνται με χρονολογική σειρά όλες οι εισπράξεις και πληρωμές.
  στ. Βιβλίο περιουσίας, στο οποίο καταγράφονται όλα τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία του Σωματείου.
 2. Πέρα από τα παραπάνω βιβλία, τηρούνται και οποιαδήποτε άλλα λογιστικά ή διαχειριστικά βιβλία, τα οποία η οικονομική κατάσταση του Σωματείου επιβάλλει, για τη λογιστική και διαχειριστική πληρότητα και αρτιότητα αυτής, καθώς και γραμμάτια εισπράξεων, και εντάλματα πληρωμής αριθμημένα, που θεωρούνται από τον πρόεδρο της Ελεγκτικής Επιτροπής ή το νόμιμο αναπληρωτή του, πριν τη χρησιμοποίηση τους. Επίσης, τηρούνται και οιαδήποτε άλλα βιβλία και παραστατικά στοιχεία, που διατάξεις άλλων νόμων επιβάλλουν.
Σύλλογος Μοτοσυκλετιστών Σκαλανίου
Κανόνες λειτουργίας και όροι χρήσης του Φόρουμ
<<

ΣΥ.ΜΟ.ΣΚΑ

Άβαταρ μέλους

Διαχειριστής

Όνομα:
ΣΥ.ΜΟ.ΣΚΑ

Τοποθεσία: Σκαλάνι

Δημοσιεύσεις: 386

Εγγραφή:
22/04/11, 21:52

Δημοσίευση 14/09/11, 19:17

#24

Καταστατικό ΣΥ.ΜΟ.ΣΚΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΗΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΑΡΘΡΟ 24°
Για την τροποποίηση του καταστατικού αυτού, αποφασίζει η Γενική Συνέλευση που συνέρχεται για το σκοπό αυτό. Για τη λήψη απόφασης, απαιτείται η πλειοψηφία που προβλέπει η παράγραφος 2 του άρθρου 13 του παρόντος.
Σύλλογος Μοτοσυκλετιστών Σκαλανίου
Κανόνες λειτουργίας και όροι χρήσης του Φόρουμ
<<

ΣΥ.ΜΟ.ΣΚΑ

Άβαταρ μέλους

Διαχειριστής

Όνομα:
ΣΥ.ΜΟ.ΣΚΑ

Τοποθεσία: Σκαλάνι

Δημοσιεύσεις: 386

Εγγραφή:
22/04/11, 21:52

Δημοσίευση 14/09/11, 19:18

#25

Καταστατικό ΣΥ.ΜΟ.ΣΚΑ

ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΑΡΘΡΟ 25°
 1. Το Σωματείο διαλύεται:
  α. Όταν ο αριθμός των μελών του μειωθεί κάτω των είκοσι.
  β. Κατόπιν δικαστικής απόφασης, όπως ορίζει ο νόμος.
  γ. Ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που συνέρχεται ειδικά για το σκοπό αυτό, κατά την οποία απαιτείται απαρτία του ημίσεως τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων μελών, και πλειοψηφία των τριών τετάρτων των παρόντων.
Σύλλογος Μοτοσυκλετιστών Σκαλανίου
Κανόνες λειτουργίας και όροι χρήσης του Φόρουμ
<<

ΣΥ.ΜΟ.ΣΚΑ

Άβαταρ μέλους

Διαχειριστής

Όνομα:
ΣΥ.ΜΟ.ΣΚΑ

Τοποθεσία: Σκαλάνι

Δημοσιεύσεις: 386

Εγγραφή:
22/04/11, 21:52

Δημοσίευση 14/09/11, 19:19

#26

Καταστατικό ΣΥ.ΜΟ.ΣΚΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΘΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΣΗΜΑ

ΑΡΘΡΟ 26°
Ο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΩΝ ΣΚΑΛΑΝΙΟΥ» έχει δική του σφραγίδα και σήμα.
Η σφραγίδα του είναι κυκλική και περιέχει περιφερειακά την επωνυμία του και το έτος ίδρυσης.
Σύλλογος Μοτοσυκλετιστών Σκαλανίου
Κανόνες λειτουργίας και όροι χρήσης του Φόρουμ
<<

ΣΥ.ΜΟ.ΣΚΑ

Άβαταρ μέλους

Διαχειριστής

Όνομα:
ΣΥ.ΜΟ.ΣΚΑ

Τοποθεσία: Σκαλάνι

Δημοσιεύσεις: 386

Εγγραφή:
22/04/11, 21:52

Δημοσίευση 14/09/11, 19:21

#27

Καταστατικό ΣΥ.ΜΟ.ΣΚΑ

ΔΩΡΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ

ΑΡΘΡΟ 27°
 1. Ο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΙΣΤΩΝ ΣΚΑΛΑΝΙΟΥ», της κοινότητας Σκαλανίου του Νομού Ηρακλείου αναγνωρίζει δωρητές, εκείνους που προσφέρουν χρήματα ή άλλα είδη η αξία των οποίων κυμαίνεται από 300,00 μέχρι 1.500,00 ευρώ.
  Ευεργέτες δε, εκείνους που προσφέρουν μεγαλύτερα ποσά από αυτά.
 2. Οι δωρητές και ευεργέτες καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο.
 3. Αποκλείονται δωρεές και ευεργεσίες από πρόσωπα που πολιτεύονται, εκτός αν προέρχονται από το σώμα των μελών του Σωματείου.
Σύλλογος Μοτοσυκλετιστών Σκαλανίου
Κανόνες λειτουργίας και όροι χρήσης του Φόρουμ
<<

ΣΥ.ΜΟ.ΣΚΑ

Άβαταρ μέλους

Διαχειριστής

Όνομα:
ΣΥ.ΜΟ.ΣΚΑ

Τοποθεσία: Σκαλάνι

Δημοσιεύσεις: 386

Εγγραφή:
22/04/11, 21:52

Δημοσίευση 14/09/11, 19:21

#28

Καταστατικό ΣΥ.ΜΟ.ΣΚΑ

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 28°
Για ο,τιδήποτε δεν προβλέπεται από το καταστατικό αυτό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 2725/99, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και συμπληρωματικά από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και του εισαγωγικού του νόμου.
Σύλλογος Μοτοσυκλετιστών Σκαλανίου
Κανόνες λειτουργίας και όροι χρήσης του Φόρουμ
<<

ΣΥ.ΜΟ.ΣΚΑ

Άβαταρ μέλους

Διαχειριστής

Όνομα:
ΣΥ.ΜΟ.ΣΚΑ

Τοποθεσία: Σκαλάνι

Δημοσιεύσεις: 386

Εγγραφή:
22/04/11, 21:52

Δημοσίευση 14/09/11, 19:22

#29

Καταστατικό ΣΥ.ΜΟ.ΣΚΑ

ΕΓΚΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 29°
Το καταστατικό αυτό αποτελείται από είκοσι εννέα (29) με το παρόν άρθρα, εγκρίθηκε και υπογράφηκε από τα ιδρυτικά μέλη ως ακολούθως.


Σκαλάνι Ηρακλείου
1η Ιανουαρίου 2009
Σύλλογος Μοτοσυκλετιστών Σκαλανίου
Κανόνες λειτουργίας και όροι χρήσης του Φόρουμ
Προηγούμενη

Επιστροφή στο Σχετικά με τον Σύλλογο και το Forum

Μέλη σε σύνδεση

Μέλη σε αυτή την Δημ. Συζήτηση: Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 2 επισκέπτες

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group.
Designed by ST Software. Παραμετροποίηση για τον ΣΥ.ΜΟ.ΣΚΑ: Γιάννης Παρασύρης.
Ελληνική μετάφραση από το phpbbgr.com